Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Anpassa -  | Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök -  | English - 
 Startsida -  / Elevstöd och elevhälsa

En ungdom som ser ut över havet.

 -  

Arbetsgång kring
elever i behov av stöd

Skollagen (2010:800 kapitel 3) anger att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever i behov av stöd ska ges sådant stöd. Elever som med lätthet når kunskapskraven ska också få stöd och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

Om en elev ser ut att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning sättas in. Om det inte är tillräckligt ska behov om särskilt stöd utredas skyndsamt.

Alla kommunala gymnasieskolor arbetar med elever som riskerar att inte nå kunskapskraven enligt nedanstående rutiner:

Uppmärksamma

Om det finns risk för att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Anmälan till rektor går genom den utsedda processledaren på skolan.

Vill du som elev/vårdnadshavare anmäla behov av särskilt stöd, vänd dig till handledare/mentor.

Utreda

  1. Det första steget i en pedagogisk utredning är att samtliga undervisande lärare fyller i ett underlag där läraren beskriver elevens sätt att arbeta.
  2. Det andra steget är att underlag tas in från elevhälsoteamet (EHT).
  3. Det tredje steget är att processledaren sammanfattar underlagen från lärare och EHT.
  4. Det fjärde steget är att en intervju görs med elev och vårdnadshavare. Fokus för intervjun är elevens upplevelse av studiesituationen.
  5. Det femte steget är ett beslutsmöte gällande åtgärdsprogram. Elev och vårdnadshavare är sedan delaktiga i utformandet av åtgärdsprogram.

Åtgärda

Varje skola utser en person som ansvarar för elevens åtgärdsprogram. I åtgärdsprogrammet ingår följande delar

  • beskrivning av elevens behov
  • åtgärder
  • ansvarig
  • uppföljning och utvärdering.

Västerås stad informerar:
Särskilda behov, extra stöd - Västerås stads webbplats

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -