Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Anpassa -  | Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök -  | English - 
 Startsida -  / Om Lidmanska gymnasiet

Lidmanska gymnasiet.

 -  

Plan mot diskriminering och kränkande behandling/ Likabehandlingsplan

Inledning

2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft. Lagen ska främja barns och elevers lika rättigheter, motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder samt motverka annan kränkande behandling.
Skolan ska varje år upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap. 16§ diskrimineringslagen) och en plan mot kränkande behandling (enligt 14a kap. 8§ skollagen). Planerna kan sammanföras till en, så länge innehållet uppfyller lagarnas krav. Lidmanska gymnasiet har valt att sammanföra dessa planer till en plan.

Utöver detta är de enskilda verksamheterna skyldiga att förebygga och förhindra, utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och annan kränkande behandling.

Om verksamheten inte följer lagens bestämmelser eller inte vidtar tillräckliga åtgärder mot trakasserier kan huvudmannen, dvs. kommuner och ledningen för enskilda förskolor
och fristående grund- och gymnasieskolor, bli skadeståndsskyldig.

Lidmanska gymnasiets vision och mål

Lidmanska gymnasiets vision:

  • Vi utbildar elever som vill, kan och törs. Lärande i en lugn och trygg miljö med kunskaper för livet.
  • Vårt mål är att ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller på annat sätt känna sig kränkt.
  • Likabehandlingsplanen och dess innehåll ska vara känd av alla, både elever, deras vårdnadshavare och medarbetare.

Läs hela planen här:
Plan mot diskriminering och kränkande behandling (pdf, nytt fönster)

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -