Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Anpassa -  | Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök -  | English - 
 Startsida -  / Elevstöd och elevhälsa

En grabb som tittar ut över havet.

 

 -  

Elevstöd och elevhälsa

I elevhälsoteamet på Tranellska gymnasiet ingår skolsköterska, specialpedagog, skolkurator, studie- och yrkesvägledare samt rektor. Därutöver konsulteras vid behov skolläkare, psykolog, BUP, polis, socialsekreterare, Iris och familjecentrum.

Rektor har det övergripande ansvaret för skolans elevhälsa och skall stötta och följa upp elevhälsoarbetet.

Elevhälsoteamet arbetar för de elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen och/eller har svårigheter i skolan som utgör hinder för elevens lust att lära och utvecklas. Elevhälsoteamet kan utifrån sina professionella kompetenser bidra med ökad kunskap och förståelse för elevernas situation samt ge förslag på lämpliga insatser i undervisningen. Elevhälsoteamet stödjer det förebyggande och främjande hälsoarbetet på skolan.  Rektor beslutar om upprättande av åtgärdsprogram och om ytterligare insatser utöver de extra anpassningar som sker inom ordinarie undervisning.

Syfte

Syftet är att förebygga och främja hälsoarbetet på skolan. I uppdraget ingår även att skapa en helhetsbild och samsyn kring elever och att använda sig av de olika kompetenser och resurser som finns inom skolan.

Elevhälsans uppdrag

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål”. /Skollagen kap. 3,§§3, 8

Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att:

  • främja elevers lärande, utveckling och hälsa
  • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
  • främja en god lärmiljö för att förebygga svårigheter

Det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att:

  • bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål
  • undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
  • uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningssvårigheter
  • uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
  • bidra med konsultativa åtgärder och anpassningar för varje enskild elev i behov av särskilt stöd
  • vid övergång från grundskola ansvara för att vid behov överlämnande sker

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -